Informationer

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf mindst fem skal være forældre til børn på skolen.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Rikke Dietz, formand
Brinck Seidelins Gade 18
9800 Hjørring

Henrik Thorkild Pedersen, næstformand
Kærsgårdsvej 8, Vidstrup
9800 Hjørring

Katrine Niebuhr Poulsen, kasserer
Masten 3, Lønstrup
9800 Hjørring

Janne Hartmann Haslund
Vigsøbugtvej 5, Lønstrup
9800 Hjørring

Pia Rosenlund Rasmussen
Grønne Klitvej 123
9800 Hjørring

Martin Johannes Skov
Hyacintvej 17
9800 Hjørring

Sonja Snel
Fruemøllevej 35, Vennebjerg
9800 Hjørring

Kevin Juhl-Thomsen (Suppleant)
Skallerupvej 520, Sønderlev
9800 Hjørring

Anette Bæk (Suppleant)
Høhnersvej 3
9800 Hjørring

Læs mere om bestyrelsen i vores vedtægter

 

Bygningsudvalg:

Bodil Møller Jensen

Karen Mette Ydesen

Ronnie Ejvind Christensen

Henrik Thorkild Pedersen

Katrine Niebuhr Poulsen

Pia Rosenlund Rasmussen

 

Økonomiudvalg:

Rikke Dietz

Henrik Thorkild Pedersen

Katrine Niebuhr Poulsen

Karen Mette Ydesen

Bodil Møller Jensen

 

PR-udvalg:

Janne Hartmann Haslund

Anette Bæk

Louise Bak

Lasse Flæng

Rikke Nielsen

 

Sponsorudvalg:

Inger Skamriis

Sonja Snel

Skolekreds

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Friskolen Skallerups bagland udgør et stort antal mennesker, som er enige om og har en interesse i, at netop denne skole skal eksistere. Fælles for disse mennesker er blandt andet, at de tilsammen udgør Friskolen Skallerups skolekreds.

 

Formelt set er der bag alle private skoler i Danmark en gruppe af mennesker, som grundet deres medlemskab af skolernes skolekreds danner skolens bagland. Alle privatskoler skal ifølge loven om frie skoler have en skolekreds, som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag. Skolekredsen er altså den gruppe af borgere, som står bag ønsket om at drive lige præcis denne skole.

 

At være med i fællesskabet omkring Friskolen Skallerup betyder, at man via sit medlemskab af skolekredsen er med til at gøre en forskel for en masse børn og unge og er med til at skabe muligheden for et lokalt og unikt grundskoleforløb. Som medlem af skolekredsen vil du hvert år blive inviteret til friskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen kan beslutte ændringer i vedtægterne for skolen. Generalforsamlingen vælger medlemmer til friskolens bestyrelse.

 

Vi har ansat kompetente fagpersoner til at drive skolen. Man er således ikke forpligtet på skolens daglige drift som medlem af skolekredsen.

 

Forældrekredsen består af forældre til børn, som går på friskolen og er den ene af i alt to kredse, som er stemmeberettiget på friskolens generalforsamling. Som forælder til et barn på Friskolen Skallerup er man automatisk medlem.

 

Hvis du vil være med til at stå bag vores skole, vil vi opfordre dig til at tage del i en betydende skoletradition og til at tegne et medlemskab af Friskolen Skallerups skolekreds. Et medlemskab koster 100 kr. årligt.

Tilsyn

På generalforsamlingen d. 4/4-19 har forældre og bestyrelse valgt Mogens Gjerløv som tilsynsførende.

Valget er sket i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

En tilsynsførende arbejder i henhold til Friskolelovens kapitel 3 § 9.

Der udarbejdes en tilsynsrapport, som vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Tilsynsrapporten fremlægges inden offentliggørelse på den ordinære generalforsamling i foråret.

 

Evalueringsplan

Plan for evaluering af undervisningen på Friskolen Skallerup.

Alle aktiviteter på friskolen betragtes som en del af undervisningen. Evalueringen omfatter således også frikvarterer, rengøringstimer, morgensang m.m. samt alle arrangementer, udflugter, skolerejser o.l.

 1. Friskolen Skallerup evaluerer undervisningen på følgende vis:
  Den daglige dialog mellem medarbejdere og elever om undervisningen og elevernes
  udbytte heraf prioriteres højt. Eleverne er med til at sætte mål for eget udbytte, og der
  foretages opsamling og evaluering gennem samtaler med den enkelte på holdene.
 2. Forud for skole-hjemsamtalerne, som afholdes to gange pr. skoleår og desuden efter behov, holdes der samtaler mellem kontaktlæreren og eleven.
 3. Ved skole-hjemsamtalerne er målsætning, standpunkt og udvikling for eleven i centrum.
 4. Der afholdes forældremøder på alle hold, hvor holdets målsætninger og ønsker for udvikling præsenteres og drøftes.
 5. For elever, der deltager i specialundervisningsforløb, laves der særlige handleplaner, som den ansvarlige for specialundervisningen evaluerer i forhold til.
 6. Der gives standpunktskarakterer på 8. og 9. årgang i henhold til gældende regler herfor.
 7. Folkeskolens prøver er et tilbud til alle elever på 9. årgang. Vi deltager i generalprøver herpå arrangeret af UVM. Desuden afholdes der prøver som træning forud for afgangsprøverne. Her deltager elever fra 8. og 9. årgang.
 8. Der gennemføres faglige tests på de enkelte årgange efter plan herfor.
 9. Én gang om året afholdes et storforældremøde, hvortil alle forældre er inviteret. Her drøftes udvalgte fokusområder for friskolens samlede aktiviteter/undervisning.
 10. Lærerteamet for holdene udsender ca. én gang om måneden et nyhedsbrev, hvor bl.a. elementer fra undervisningen beskrives og kommenteres.
 11. Der foregår tilsyn i henhold til Friskoleloven af en på generalforsamlingen valgt tilsynsførende.
 12. På lærermøder året rundt evalueres aktiviteter, hvor alle elever har deltaget. Der tages referat heraf. Desuden kan enkelte elever drøftes, hvor særlige omstændigheder nødvendiggør dette.
 13. Fagansvarlige lærere og skolens ledelse holder sig orienteret om udviklingen inden for de forskellige fagområder samt udviklingen på skoleområdet generelt. Information herom og inspiration her fra deles i medarbejdergruppen og implementeres evt. i friskolens aktiviteter.
 14. Der gennemføres i henhold til reglerne herfor undervisningsmiljøundersøgelser på Friskolen Skallerup.
 15. Der afholdes medarbejdersamtaler mellem skolens leder og den ansatte blandt andet med henblik på at sikre kvaliteten i medarbejderens arbejde med eleverne.
 16. Bestyrelsen evaluerer egne aktiviteter og friskolens samlede aktiviteter løbende på bestyrelsesmøderne, hvoraf der tages referat til offentliggørelse.