Om SøLøVen

Daginstitutionen SøLøVen er en del af Friskolen Skallerup og er beliggende mellem landsbyerne Vennebjerg og Sønderlev. Den består af en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling.

Vuggestuen har plads til max 16 børn, mens børnehaven har plads til max 45 børn i gennemsnit om året.

SøLøVen er placeret i naturskønne omgivelser, som vi i høj grad nyder godt af i vores dagligdag, som er præget af både spontane og planlagte aktiviteter, der tilgodeser hele barnets udvikling.

De vigtigste værdier i SøLøVen er at give det enkelte barn omsorg, nærhed, tryghed og tid til fordybelse. Vi arbejder ud fra det anerkendende princip, hvor vores fokus ligger på ressourcerne og det positive i barnet.

SøLøVen har flotte, velindrettede lokaler til indendørs aktiviteter og en stor udendørs legeplads med blandt andet adgang til skov, legehus, halmhytte, bålplads/-hytte samt en lille, tryg legeplads til vuggestuen. Vi prioriterer udelivet højt i både vuggestuen og børnehaven.

Vi har et meget tæt samarbejde med SFO/klub og skole, og så lægger vi vægt på et åbent og ærligt forældresamarbejde, hvor institutionen altid er åben for besøg.

 

Hverdagen i vuggestuen og børnehaven

Vi skaber rammerne for en tryg hverdag for børnene præget af genkendelighed. Vi lægger vægt på et inkluderende miljø, hvor der arbejdes med relationer blandt andet igennem materialet ”Fri for Mobberi”. Vi er altid opmærksomme på, om barnet er i trivsel.

I vores hus er der en god kultur og mange traditioner, og så har vi et miljø med glade børn og voksne, der giver mange smil og krammere. Børnene er langt overvejende glade for at komme i vuggestue og børnehave hver dag og ikke sjældent ked af at skulle hjem herfra. Forældre og bedsteforældre giver udtryk for, at man kan fornemme en god stemning i huset.

Vi laver aktiviteter i aldersopdelte grupper, men også på tværs af alder i store og små grupper alt efter barnets udviklingsniveau, så aktiviteterne fører til læring og små sejre i hverdagen. Vi vægter den frie leg og giver plads til denne.

 

En typisk hverdag ser således ud:

Vuggestuen

Børnehaven

 

Forældre

Vi tillægger den daglige kontakt med forældrene stor værdi. Husk altid at sige goddag og farvel til personalet og at vende den lille brik på oversigtstavlen, så vi ved, at barnet er kommet eller taget hjem.

Det er vigtigt at give personalet besked, hvis barnet hentes af en person, der normalt ikke henter barnet.

Hvis I har lyst til at besøge os og følge en dagligdag i SøLøVen, er I altid velkomne. Husk blot at give besked, så det ikke falder sammen med andre aktiviteter.

Efter tre til seks måneder tilbydes en samtale med primærpædagogen, og derefter er der fastsat en samtale i året før skolestart. Herimellem tilbydes der samtaler efter behov, og I er som forældre altid velkomne til at få en snak/samtale med os.

 

Charlotte Holm Duhring – formand

Katrine Niebuhr Poulsen

Lisbeth Yde Hvidberg

Rikke Fenger Christensen

Karina Staub Holm

Birthe Hansen – medarbejderrepræsentant

Karen Mette Ydesen – afdelingsleder

Værdigrundlag børnehave/vuggestue

Læreplaner
Siden 1. august 2004 har det været et krav til alle dagtilbud, at der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan for at øge fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling.
Denne pædagogiske læreplan skal sikre, at der arbejdes med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde med fokus på barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til at begå sig videre i livet.
Det er et krav, at læreplanen forholder sig til disse seks hovedtemaer:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Udover læreplanstemaerne arbejder vi i SøLøVen også ud fra Friskolen Skallerups fælles værdigrundlag, som består af disse fire punkter:

  • Dannelse og kvalificering
  • Udsyn og indsigt
  • At gøre sig umage
  • At livet lykkes

Når eleverne forlader Friskolen Skallerup, er det vores mål, at:
– de er bevidste om, at verden og livet er fantastisk og langt større end dem selv
– de trygge rammer, Friskolen Skallerup har været, forvandler sig til forudsætningen for deres selvstændige og selvtillidsfulde ageren på egen hånd i nye relationer
– de er blevet vejledt og opdraget således, at de vil blive værdsat og bemærket i mødet med andre mennesker
– de vil opleve, at den viden og de kompetencer, de har opnået på Friskolen Skallerup, er brugbare og væsentlige for deres videre dannelse og uddannelse

Vedtaget af friskolens bestyrelse 28. august 2014.

I SøLøVen udfordres alle børn, så de bliver så dygtige som muligt. Vi understøtter, at børnene får styrket deres læringsforudsætninger og potentiale. De skal trives og udvikle sig til livsduelige mennesker, der vil opleve, at den viden og de kompetencer, de har opnået i SøLøVen, er brugbare og væsentlige for deres videre dannelse og uddannelse.

 

Priser og tilmelding

Priser

Friskoler/frie daginstitutioner drives af statstilskud og forældrebetaling.
I SøLøVen følger vi de kommunale takster i Hjørring Kommune, som pr. 1/1-23 er:

Vuggestue: 3.254 kr. pr. mdr.
Børnehave: 2.030 kr. pr. mdr.

Betalingen opkræves for 11 måneder.
Juli måned er betalingsfri.

 

Tilmelding

På Friskolen Skallerup vil vi altid gerne byde velkommen til nye elever. Vores børn er åbne og imødekommende og rigtige gode til at invitere nye børn med på holdet.

Er du interesseret i at indmelde dit barn i Friskolen Skallerup, så kontakt os direkte eller udfyld formularen herunder:

info@friskolenskallerup.dk
eller ring på tlf.nr.: 43 58 40 99

 

(formular)

 

Tilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue og børnehave. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

På Pladsanvisningens selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

 

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud