Om skolen

Skolens værdigrundlag

Skoleliv på Friskolen Skallerup er:

– Dannelse og kvalificering
– Udsyn og indsigt
– At gøre sig umage
– At livet lykkes

 

Når eleverne forlader Friskolen Skallerup, er det vores mål, at:

– de er bevidste om, at verden og livet er fantastisk og langt større end dem selv

– de trygge rammer, Friskolen Skallerup har været, forvandler sig til forudsætningen for deres selvstændige og selvtillidsfulde ageren på egen hånd i nye relationer

– de er blevet vejledt og opdraget således, at de vil blive værdsat og bemærket i mødet med andre mennesker

– de vil opleve, at den viden og de kompetencer, de har opnået på Friskolen Skallerup, er brugbare og væsentlige for deres videre dannelse og uddannelse

 

Vedtaget af friskolens bestyrelse 28. august 2014.

Temabaseret undervisning

På Friskolen Skallerup er undervisningen organiseret efter temaer frem for skemaer.

Vi underviser ud fra 8 temaer over en periode på to år ad gangen. Derefter påbegyndes de 8 temaer igen. Disse 8 temaer fordelt over to år hedder:

Herfra min verden går
Omsorg for omverden
Utallige Udtryksformer
Mellem himmel og jord.

Fantastiske Fortællinger
Udsyn og fremsyn
Du store Verden
Mangfoldighed.

Kongstanken bag temabaseret undervisning er, at intet ude i verden udenfor grundskolen er noget delt op i så små fragmenter, som fag er. Vi ønsker at lære eleverne at betragte fagene som værende vigtige værktøjer, som ikke ret let kan adskilles fra hinanden, når vi prøver at forstå, hvordan verden hænger sammen. Derfor er temaet det overordnede, hvorunder adskillige emner befinder sig.

Emnerne tilgår vi meget ofte projektorienteret og undersøgende. Vi stiller kritiske spørgsmål. Vi leder efter svar. Vi fordyber os. Vi belyser problemstillinger. Vi vidensdeler. Vi tænker løsningsorienteret. Vi iværksætter. Vi udfolder emnerne. Til alle disse processer behøver vi værktøjer.

På Mælkevejen er mandag temadag og fredag udedag. Her hænger emnerne også sammen, og fagene bringes i anvendelse som værktøjer, der ikke kan skilles ad, men de øvrige tre dage lærer eleverne fagene grundigt at kende hver for sig. For at være dygtig til at bruge de rigtige værktøjer, skal man kende til deres forskelligheder og deres anvendelsesmuligheder.

På Karlsvognen og i Nordlys figurerer kun idræt/svømning og fysik/kemi på skemaet. Det er af praktiske årsager som skiftetøj og lokaler. Derudover er resten af undervisningen tilrettelagt som temabaseret undervisning.

Vi har valgt at bruge vores frihed til at undervise ud fra temaer frem for skemaer, fordi vi mener, at den måde at lære på og modtage undervisning på tilvejebringer sammenhæng, meningsfuldhed, relevans og motivation hos eleverne. Vi har endvidere valgt at skemalægge udeundervisning for Mælkevejen ved en ugentlig udedag, fordi vi tror på, at det giver en langt højere grad af læring, når man kan få lov at få fingrene i det, bruge alle sine sanser, være i bevægelse og have højt til loftet. Vi har haft udedag i en lang årrække nu og har således en stor erfaringspakke at trække på.

Derfor ønsker vi også at højne fagligheden i udeundervisning for Karlsvognen og Nordlys, således også deres undervisning kan foregå udendørs i langt højere grad, og dette er et stort udviklingspunkt i vores undervisning.

Temabaseret undervisning skal opleves og forklares tit og ofte og mange gange. Derfor er det vigtigste, at både elever og forældre stiller spørgsmål, deltager i åben skole og på forældremøder og i det hele taget har et tæt skolehjemsamarbejde om de ting, der ikke er en optimal forståelse for. Vi vil altid gerne snakke skole, forklare hverdagen og komme med konkrete eksempler, når der er anledning til det. Vi elsker at nørde i undervisning, vi mener selv, vi er gode til det, og derfor er der ikke noget, vi hellere vil end at fortælle andre og særligt interesserede forældre om det. Velkommen ombord.

 

Hverdagen på skolen

På Friskolen Skallerup vil børnene opleve tryghed, passende udfordringer, gode relationer og nærvær i hverdagen. Dagligdagens vigtigste elementer skal være relevante på alle alderstrin.

 

Vi har på Friskolen Skallerup organiseret eleverne i tre storgrupper (stamhold). Dette er for at give børnene gode muligheder for at skabe relationer på tværs af årgange og for at undgå meget små årgange. Organiseringen gør ligeledes, at differentiering i den temabaserede undervisning i langt højere grad forekommer smidigt og fleksibelt.

Det betyder, at man er elev i tre år i indskolingen, Mælkevejen, fire år på mellemtrinnet, Karlsvognen, og tre år i udskolingen, Nordlys. Vi gør meget ud af at brobygge, så overgangen mellem de tre stamhold bliver så smidig som muligt. Selv om man er tilknyttet en storgruppe, er man stadig også tilknyttet en årgang, og denne årgang følger man fra 0. til 9. årgang.

Der vil i meget sjældne tilfælde kunne være tale om årgangsændring, hvis en elev ikke er velplaceret på det faglige område og ikke udnytter sine faglige ressourcer optimalt. Dette vil være efter sparring med PPR og i udskolingens tilfælde også med UE-vejleder. Det kan dermed forekomme, at friskolen anbefaler forældrene en årgangsændring, hvis skole og sparringspartnere fra PPR eller andre fagområder vurderer, at det er fagligt velbegrundet og den eneste rigtige løsning. Vi henviser i øvrigt til Folkeskoleloven i forhold til klasseskift.

 

Der vælges ved skoleårets begyndelse en repræsentant for hver årgang til deltagelse i elevrådets arbejde. En lærer er ansvarlig for at orientere eleverne om elevrådets funktion og muligheder og sikrer samtidig, at der afholdes elevrådsmøder ca. én gang pr. måned – eller efter behov.

Elevrådet samarbejder med elevholdene – gennem deres repræsentanter – med medarbejderne via lærer- og medarbejdermøderne, hvor den ansvarlige lærer kan medtage ønsker eller punkter til drøftelse. Desuden holdes der løbende – efter behov – møde mellem repræsentanter for elevrådet og skolelederen.

På Friskolen Skallerup benytter vi os af det pædagogiske værktøj, som klassemødet er. Klassemødet er beskrevet af Helle Høiby (can.pæd.psyk., lærer og pædagog).

Klassemødet er det rum, hvor alle mødes på samme tid og sammen med en voksen får sat ord på de ting, der ikke helt fungerer. Ifølge Helle Høiby skal kommunikationen på klassemøder overholde fastsatte regler, som alle elever er bekendt med, inden møderne går i gang.

Nogle af de helt grundlæggende regler er:

• Eleverne henvender sig direkte til den person, det handler om

• Eleverne tager udgangspunkt i konkrete situationer

• Der er plads til at tage alle problemer op, men de bliver ikke nødvendigvis løst på klassemødet

• Lærerne laver faste pladser til klassemøderne

• Eleverne sidder uden noget foran sig – typisk i en rundkreds

• Der skal være en synlig dagsorden

• Der kan vælges en ordstyrer og en referent blandt de større elever

• Den voksne er det styrende organ, der hjælper med at få sagt svære ting

• Klassemødet skal ikke bruges til at bringe gamle konflikter frem

Der tilbydes lektiecafé på Friskolen.

Lektiecafé er et tilbud om hjælp til lektielæsning for elever, der har behov for hjælp. Tilbuddet gælder alle elever på friskolen. Der er ikke tilmelding til Lektiecaféen.

Der er mulighed for at få hjælp til lektier i alle fag.
Lektiecaféen bemandes primært med frivillige medarbejdere.

Friskolen Skallerup er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning, hvor eleverne hver dag selv henter deres mælk i “mælkekøleskabet”.

Forældre bestiller og betaler for skolemælk.

Skolesundhedsplejerske Lene Starcke
Mail: lene.starcke@hjoerring.dk

I er altid velkomne til at kontakte Lene med spørgsmål eller andet.

Skolens UE-vejleder er:
Cille Breivik Baand
Email: cbb@hjoerring.dk

Forældre

Skolekredsen er den kreds af mennesker, f.eks. nuværende forældre på skolen, tidligere forældre, bedsteforældre, lokale borgere og andre interessenter, der står bag en skole. Det er mennesker, der er enige i skolens idegrundlag, og som har lyst og interesse i at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en ambassadør for skolen.

Hvis du er forælder til en elev på Friskolen Skallerup, er du automatisk medlem af forældrekredsen, som udgør en del af skolekredsen.

Det er ikke kun børnene, der får noget særligt, når I som forældre vælger Friskolen Skallerup til. Som forældre til et barn på Friskolen Skallerup, får I adgang til et fællesskab af forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og frivillige, der alle har et mål – nemlig at gøre friskolen til det bedst mulige sted for børns dannelse og læring. Det gælder alle. Uanset om barnet går i skole eller i vores daginstitution SøLøVen.

• Let adgang til kontakt med medarbejdere, leder og bestyrelse.

• I kan gøre en betydelig forskel ved at yde en frivillig indsats for friskolen.

• Du kan bidrage ved at være bestyrelsesmedlem eller medlem af SøLøVens forældreråd.

• Du kan blive medlem af et af vores forældreudvalg, f.eks. PR-udvalget, der selvstændigt – i samarbejde med friskolen – udarbejder informations- og PR-materiale, deltager ved markeder og messer og i det hele taget arbejder for at gøre skolen kendt i lokalområdet og af potentielt kommende elever og deres forældre.

• I kan gøre en praktisk indsats: Nogle slår græs, andre arbejder i lektiecaféen, nogle luger bedene for ukrudt, mens andre bygger brændeskur og reparerer sandkassen. Dette foregår oftest på de 4-5 årlige arbejdsdage for forældre. Alt sammen er med til at løfte niveauet på vores aktiviteter og ikke mindst spare friskolen for penge, der så i stedet kan bruges på undervisningsmaterialer, it, udflugter og andet, der beriger børnenes hverdag.

Vi stiller ikke krav om, at forældre yder bestemte indsatser. Man yder efter tid og kompetencer. Man må dog aldrig tro, at man ikke kan yde en værdifuld indsats for friskolen. Det kan alle på den ene eller anden måde.

Som forælder tilknyttet Friskolen Skallerup er du forpligtet til at medvirke til at fastholde friskolens gode ry og rygte. Hvis du har negative oplevelser i forbindelse med friskolen, er det vigtigt, at de bliver leveret det rette sted. Det vil i næsten alle tilfælde være hos skolelederen. Vi vil utroligt gerne vide, hvis der er noget, der ikke fungerer optimalt. I bedste fald kan vi lave om på tingene inden morgenen efter. Ofte tager forandringer dog lidt tid og kræver en indsats af alle parter – skole, børn og forældre. Der er næsten altid noget, du selv kan gøre.

Det væsentligste er, at I som forældre genkender den gode skole og den gode daginstitution i Friskolen Skallerups værdigrundlag, beskrevne målsætninger og retningslinjer. Herfra handler det om at vise tillid og bakke op.

Kort fortalt: Det kan være utroligt berigende at engagere sig og tage del i Friskolens aktiviteter. Det helt særlige er jo, at det også er jeres friskole!

Vi byder med glæde velkommen til samarbejdet!

Principper

Friskolen Skallerup er kendetegnet ved et højt ambitionsniveau, nytænkning og udvikling til glæde og gavn for skolens elever og det omkringliggende samfund.

Vi ønsker i videst muligt omfang at undgå lange beskrivelser. Vi vil langt hellere lære vore elever at stå for dét, vi mener, er til gavn for alle.

Er der noget, man mangler information om eller er i tvivl om, kan man altid kontakte os for at få det uddybet.

Friskolen Skallerup accepterer ikke mobning!

 Det er skolens målsætning at være mobbefri.

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og eventuelt bekæmpe mobning.

Antimobbestrategi

Når et barn mister et menneske, det holder af, rammes det af sorg. Alting bliver anderledes.

Når et barn på Friskolen Skallerup mister et menneske, det er nært knyttet til, står skolen over for en væsentlig opgave. Lærere og pædagoger spiller en vigtig rolle i barnets liv, og det er nærliggende, at de er med til at støtte barnet og hjælpe det videre.

Friskolen Skallerup har derfor udarbejdet en sorgplan som alle medarbejdere er gjort bekendte med og som sætter rammerne for, hvorledes Friskolen skal handle i forhold til det enkelte barn, klassen og de pårørende.

På Friskolen Skallerup underviser vi eleverne i kost, motion og sund levevis.  Mælkevejen og Karlsvognen begynder dagen med morgenmotion mandag til torsdag.  De samme elever er altid ude i frikvartererne uden telefoner.

Vi vil til enhver tid hjælpe eleverne med at få så sund en tilgang til kost og motion som muligt. Dette sker naturligvis i et samarbejde med hjemmet.

Der er mulighed for at få morgenmad i SFO, hvis man er kommet hjemme fra uden mad. Eleverne forventes at medbringe en fyldig og fornuftig madpakke. Vi opfordrer alle elever til at spise lidt i formiddagspausen. Medbragt drikkedunk med vand til pauser er også fint. Det kan være en god idé at have lidt mad tilbage til eftermiddagen i SFO, og her serveres også dagligt et stykke frugt.

En sund indstilling til kost og motion giver sunde børn og gode vaner.

Ifølge Lov om røgfri miljøer

  • Friskolen Skallerup er røgfri.

  • Elever, medarbejdere og gæster på skolen udsættes ikke for passiv røg

  • Der må aldrig ryges på skolens matrikel.

Overtrædelse af reglerne vil medføre advarsel og evt. tjenstlig samtale.

Udarbejdet den 12. november 2011,

revideret 21. juni 2012.

Vedtaget i Skolebestyrelsen

Ved at indarbejde gode trafikvaner hos børn og unge, mens de går i skole, mindsker man ikke alene risikoen for ulykker, men en god trafikkultur vil også gøre børn og unge til mere sikre trafikanter som voksne.

Formålet er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. Det er skolens holdning, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Trafikpolitik