Offentlige informationer

Evalueringer

Plan for evaluering af undervisningen på Friskolen Skallerup.

Alle aktiviteter på friskolen betragtes som en del af undervisningen. Evalueringen omfatter således også frikvarterer, rengøringstimer, morgensang m.m. samt alle arrangementer, udflugter, skolerejser o.l.

 1. Friskolen Skallerup evaluerer undervisningen på følgende vis:
  Den daglige dialog mellem medarbejdere og elever om undervisningen og elevernes
  udbytte heraf prioriteres højt. Eleverne er med til at sætte mål for eget udbytte, og der
  foretages opsamling og evaluering gennem samtaler med den enkelte på holdene.
 2. Forud for skole-hjemsamtalerne, som afholdes to gange pr. skoleår og desuden efter behov, holdes der samtaler mellem kontaktlæreren og eleven.
 3. Ved skole-hjemsamtalerne er målsætning, standpunkt og udvikling for eleven i centrum.
 4. Der afholdes forældremøder på alle hold, hvor holdets målsætninger og ønsker for udvikling præsenteres og drøftes.
 5. For elever, der deltager i specialundervisningsforløb, laves der særlige handleplaner, som den ansvarlige for specialundervisningen evaluerer i forhold til.
 6. Der gives standpunktskarakterer på 8. og 9. årgang i henhold til gældende regler herfor.
 7. Folkeskolens prøver er et tilbud til alle elever på 9. årgang. Vi deltager i generalprøver herpå arrangeret af UVM. Desuden afholdes der prøver som træning forud for afgangsprøverne. Her deltager elever fra 8. og 9. årgang.
 8. Der gennemføres faglige tests på de enkelte årgange efter plan herfor.
 9. Én gang om året afholdes et storforældremøde, hvortil alle forældre er inviteret. Her drøftes udvalgte fokusområder for friskolens samlede aktiviteter/undervisning.
 10. Lærerteamet for holdene udsender ca. én gang om måneden et nyhedsbrev, hvor bl.a. elementer fra undervisningen beskrives og kommenteres.
 11. Der foregår tilsyn i henhold til Friskoleloven af en på generalforsamlingen valgt tilsynsførende.
 12. På lærermøder året rundt evalueres aktiviteter, hvor alle elever har deltaget. Der tages referat heraf. Desuden kan enkelte elever drøftes, hvor særlige omstændigheder nødvendiggør dette.
 13. Fagansvarlige lærere og skolens ledelse holder sig orienteret om udviklingen inden for de forskellige fagområder samt udviklingen på skoleområdet generelt. Information herom og inspiration her fra deles i medarbejdergruppen og implementeres evt. i friskolens aktiviteter.
 14. Der gennemføres i henhold til reglerne herfor undervisningsmiljøundersøgelser på Friskolen Skallerup.
 15. Der afholdes medarbejdersamtaler mellem skolens leder og den ansatte blandt andet med henblik på at sikre kvaliteten i medarbejderens arbejde med eleverne.
 16. Bestyrelsen evaluerer egne aktiviteter og friskolens samlede aktiviteter løbende på bestyrelsesmøderne, hvoraf der tages referat til offentliggørelse.

Selvevaluering på Friskolen Skallerup skoleåret 22/23
Jævnfør Friskolelovens §1 stk. 3 er Friskolen Skallerup forpligtet til at foretage en regelmæssig evaluering af den samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning. Vi beslutter selv, hvordan vi vil foretage evaluering.

Fokuspunkter for evaluering i skoleåret 22/23: Tyskfaget og temabaseret undervisning

Tyskfaget
I dette skoleår har vi besluttet os for at højne kvaliteten af vores tyskundervisning. Da tysk er svært at få implementeret i temabaseret undervisning, vil det ofte være at finde som kursustimer i større eller mindre klumper.

For at sikre, at faget bliver givet den opmærksomhed, det kræver, samt at undervisningen bliver så varieret og spændende som muligt, har vi besluttet os for at søge om støtte fra Eventforeningen til at kunne tage alle årgange fra og med 3. til og med 9. og dermed hele to stamhold – Karlsvognen og Nordlys – med i Das Deutsche Haus i Sindal, så alle årgangene kommer afsted og får et boost af selvtillid i forhold til faget samt en rigtig god oplevelse for hver enkelt årgang hver for sig.

Ligeledes vil læreren bruge besøgene til at videreføre nogle af de idéer og forløb, spil og lege, som eleverne prøver af i Sindal, således at disse gode oplevelser kan leve videre hjemme på Friskolen Skallerup.

Efter besøgene omkring juletid vil vi evaluere elevernes udbytte af turene. Vi vil lade eleverne opleve, at flere af aktiviteterne kan dukke op hjemme på skolen, og vi vil afprøve, om eleverne vælger flere af aktiviteterne selv, når det er en mulighed at vælge mellem tyske, danske og engelske aktiviteter, sange og lege.

Midtvejsevaluering på besøgene januar 23
Eleverne udviser langt større sikkerhed inden for faget tysk efter besøgene i Das Deutsche Haus. De vælger ofte tyske lege, sange og aktiviteter frem for danske og engelske. De har et langt større ordforråd på tysk efter at have bragt disse aktiviteter med os hjem til friskolen og bragt dem i anvendelse gentagne gange. Eleverne giver udtryk for glæde ved faget og ved at turde at kaste sig ud i det for at forbedre sig. Der er for lærerne at se en tydelig fremgang i selvtilliden i forhold til tidligere, hvor eleverne ofte har givet udtryk for ikke at kunne ret meget på tysk og ikke at være dygtig nok. Vi har ofte forsikret dem om, at de kan det, der forventes og mere til, men når eleverne ikke selv er af den opfattelse, er det ikke noget, der rykker, at vi fortæller dem det. De skal selv mærke det, og der er sket en betydelig fremgang i forhold til tidligere.

Dagligdagen på Friskolen Skallerup i den temabaserede undervisning vil formentligt blive mere præget af tyskfaget i temaerne fremover, idet eleverne kan bevæge sig mere frit rundt i sproget og dermed også vil kunne bringe det i anvendelse i forhold til temaerne.

Det ønsker vi fortsat at holde øje med og evaluere på. Desuden vil vi fortsat søge om støtte hos Eventforeningen til besøgene i Sindal, da de helt tydeligt gjorde en forskel på vore elevers fornemmelse for sproget, glæde ved at bevæge sig i det samt øget selvtillid. 

Slutevaluering inden skoleårets afslutning
Der vil blive evalueret endeligt på tyskfaget ved skoleårets afslutning.

Temabaseret undervisning
Denne vil blive ført ind ved skoleårets afslutning. Vi evaluerer løbende på temabaseret undervisning. Noget af det, der er særligt fokus på i indeværende skoleår er at holde eleverne i hånden i forhold til at kende til sit eget niveau i de enkelte fag samt at se de faglige mål, eleverne får opfyldt inden for de særligt afgrænsede fagfaglige områder. 

Nøgletal

Tilsyn

På generalforsamlingen d. 18/4-23 har forældre og bestyrelse genvalgt Mogens Gjerløv som tilsynsførende. Det er sidste periode, Mogens Gjerløv kan være tilknyttet Friskolen Skallerup som tilsynsførende.

Valget er sket i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

En tilsynsførende arbejder i henhold til Friskolelovens kapitel 3 § 9.

Der udarbejdes en tilsynsrapport, som vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Tilsynsrapporten fremlægges inden offentliggørelse på den ordinære generalforsamling i foråret.

Vedtægter

Hjemsted og formål

§ 1
Friskolen Skallerup og Friskolen Skallerups daginstitution Søløven er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Hjørring kommune. Skolen er oprettet den 08. december 2010. Skolens adresse er Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring, og den har CVR-nummer 33 43 73 07. Friskolen Skallerup driver efter aftale med Hjørring Kommune en privat daginstitution efter § 20 i dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015) og § 36 a i friskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 917 af 13. august 2014)

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

At skabe et trygt miljø, hvor det enkelte barn mødes positivt, trives og oplever at tilhøre
fællesskabet, samt at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til et helt, socialt og kompetent menneske, der kan forme sit eget liv.

Vi ønsker at være en del af lokalsamfundet og i fællesskab med forældrene, skabe
rammerne for, at børnene trives og udvikles.

I vores arbejde med børnene er det vigtigt, at alle børn udfordres på det niveau, de er, både socialt, motorisk og fagligt. Skolens undervisning skal som minimum fagligt være på højde med den undervisning, der tilbydes i folkeskolen.

Vi lægger i vores hverdag vægt på, at barnet, i forhold til alder, er medansvarlig i forhold til fællesskabet og i egen faglig og personlig udvikling.

Det er vigtigt for os, at eleverne fra Friskolen Skallerup sendes videre med de bedst mulige kundskaber samtidigt med, at de har bevaret lysten til at lære og kan begå sig i det moderne samfund.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemskab giver ingen særrettigheder i forhold til skolens formue, jf. § 3 stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
4.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 20 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.

Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med 3 efter foretagen lodtrækning. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de fem forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretninger om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte samt eventuelle tilsynsførende.
Stk.2.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.3.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.4.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.5.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.6.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Årsrapport

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedels flertal.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk.2.

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk. 3.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.
Således vedtaget på skolens generalforsamling den 08/12-2010.

Korrigeret af bestyrelsen i overensstemmelse med § 19 stk. 4 på bestyrelsesmøde den 08/03-2011.
Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

___________________________________________
Hans Peter Wolsing, formand
Rubjergvej 67
9800 Hjørring

___________________________________________
Steen Sahlgren, næstformand
Lønstrupvej 416
9800 Hjørring

___________________________________________
Michael Bak Hansen, kasserer
Søndermøllevej 85
9800 Hjørring

___________________________________________
Iben Gregersen
Søndermøllevej 172
9800 Hjørring

___________________________________________
Christina T. Sørensen
Gl. Lønstrupvej 18
9800 Hjørring

___________________________________________
Lars T. Andersen
Tagholmvej 80
9800 Hjørring

___________________________________________
Jesper R. Jensen
Klangshøjvej 16
9800 Hjørring

Blog

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

FS NEWS

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Lederen

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Frivillighed, forpligtelse og fællesskab